Type (Year of construction) Length
in m
Berths Cab Weeks 19.12.-
08.01.
09.01.-
29.01.
13.03.-
22.04.
30.01.-
12.03.
23.04.-
27.05.
29.10.-
18.12.
28.05.-
28.10.
Bail
Bianca 520 (88) 15,20 5 10 1 7.250,- 5.800,- 6.500,- 5.000,- 4.400,-  
        2 13.775,- 11.020,- 12.350,- 9.500,- 8.360,- 2.500,-
Bavaria 44 (94) 13,60 4 8 1 6.500,- 5.200,- 5.800,- 4.500,- 3.900,-  
        2 12.350,- 9.880,- 11.020,- 8.550,- 7.410,- 2.500,-
Bavaria 42 (88) 12,90 4 8 1 5.800,- 4.600,- 5.200,- 4.050,- 3.450,-  
        2 11.020,- 8.740,- 9.880,- 7.695,- 6.555,- 2.500,-
Bianca 420 (88) 12,70 3 6 1 5.500,- 4.400,- 4.900,- 3.800,- 3.300,-  
        2 10.450,- 8.360,- 9.310,- 7.220,- 6.270,- 2.500,-
Bavaria 390 L (91) 12,20 3 6 1 5.000,- 4.000,- 4.500,- 3.500,- 3.000,-  
        2 9.500,- 7.600,- 8.550,- 6.650,- 5.700,- 2.500,-
Bavaria 38 (99) 11,10 3 6 1 5.500,- 4.400,- 4.950,- 3.850,- 3.300,-  
        2 10.450,- 8.360,- 9.405,- 7.315,- 6.270,- 4.000,-
KATAMARANE
Lagoon 47 (93) 14,10 4 8 1 9.900,- 7.900,- 8.900,- 7.000,- 6.000,-  
        2 18.810,- 15.010,- 16.910,- 13.300,- 11.400,- 2.500,-